หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    
 

 

เมื่อปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะบริหารธุรกิจ” เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาดังนี้ 

    ภาควิชาการเงิน 
    ภาควิชาการจัดการ
    ภาควิชาบัญชี
    ภาควิชาการตลาด
    ภาควิชาการจัดการการผลิต

คณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่ให้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

หากจะให้กล่าวย้อนหลังเพื่อความกระจ่างชัดถึงประวัติโดยละเอียด ของ คณะบริหารธุรกิจ จะสามารถลำดับความได้ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดอบรมวิชา สหกรณ์เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจ ในรูปสหกรณ์ เช่น ปรัญชา แนวคิดของการรวมกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การจัดทำบัญชี การจัดการทั่วไป เป็นต้น

กระทรวงเกษตราธิราช ต้องการให้มีการพัฒนาการเรียนอย่างจริงจัง จึงจัดตั้ง “วิทยาลัยเกษตรศาสตร์”   ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ และเป็นอิสระในการบริหารการศึกษา ดังนั้นแผนกวิชาสหกรณ์ จึงถูกตั้งขึ้น โดยมหลักสูตรการศึกษา 3 ปี เริ่มรับนิสิตในต้นปี
พ.ศ. 2482 และผลิตผู้สำเร็จวิชาสหกรณ์รุ่นแรก ออกมาในปลายปี พ.ศ. 2484 และจัดการศึกษาเรื่อยมาโดยแก้ไขหลักสูตรมาโดยตลอด
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดขึ้น แผนกวิชาสหกรณ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “คณะสหกรณ์”  ซึ่งนับเป็นคณะรุ่นแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเช่นกัน เปิดการสอนถึงขั้นอนุปริญญาสืบมาจน พ.ศ. 2495 และมีผู้จบอนุปริญญารุ่นแรกปี 2486 จำนวน 18 คน การศึกษาของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ สหกรณ์ บัญชี  เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2509 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า“คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”
 
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ให้แยกคณะเดิมออกเป็นคณะใหม่ 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
 

ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีส่วนราชการในระดับภาควิชา สำนักงานและหน่วยงานภายใน 5 ภาควิชา สำนัก 1 สำนัก และโครงการพิเศษ จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

สำนักงานเลขานุการคณะฯ
ภาควิชาการเงิน
ภาควิชาบัญชี
ภาควิชาการเงิน
ภาควิชาการจัดการการผลิต
ภาควิชาการจัดการ
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
โครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)
โครงการปริญญาโทการบัญชีภาคพิเศษ
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)